Wat houdt de compensatieregeling (art. 7:673e BW) in en wat zijn de gevolgen voor de rechtspraktijk?

Op grond van de wet van 11 juli 2018 kan een werkgever compensatie krijgen voor de kosten die hij heeft gemaakt in verband met het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op grond van een nieuw art. 7:673e BW.[1] Het is de bedoeling dat de wet wordt ingevoerd per 1 april 2020, maar dat is nog niet zeker. Beoogd is om werkgeverskosten bij langdurige arbeidsongeschiktheid te verminderen zonder de rechten van werknemers aan te tasten.[2] In deze bijdrage worden aanleiding en inhoud van de regeling besproken alsook de mogelijke gevolgen voor de praktijk.

[1] Stb. 2018, 234.

[2] Kamerstukken II 2016/2017, 34699, 3, p 1.