Aflevering 3 - 2018

Hieronder treft u uit aflevering 3, 2018 aan:

  • de samenvattingen van de artikelen
  • één complete annotatie

De overige annotaties en de complete artikelen van deze aflevering zijn online uitsluitend beschikbaar voor de online abonnees.

Via het archief kunt u de samenvattingen van de artikelen en één annotatie per aflevering eveneens nalezen.

Eventueel opvolgend werkgeverschap van vóór invoering van de Wwz moet voor de ketenregeling en transitievergoeding worden beoordeeld naar oud recht.

De maatstaf voor ‘opvolgend werkgeverschap’ is in de Wet werk en zekerheid (Wwz) gewijzigd. Het door de Hoge Raad in het arrest Van Tuinen/Wolters geformuleerde ‘zodanige banden’-criterium is geen voorwaarde meer. Werkgeverswisselingen die vóór invoering van de Wwz, vanwege het ontbreken van ‘zodanige banden’, niet tot opvolgend werkgeverschap leidden, kunnen dat onder de Wwz wel doen. Voor deze wijziging is geen specifiek overgangsrecht bepaald. Dat roept de vraag op aan de hand van welke maatstaf werkgeverswisselingen van vóór 1 juli 2015 nadien beoordeeld moet worden, alsook of voor de verschillende bepalingen steeds dezelfde maatstaf geldt. De Hoge Raad heeft op 17 november 2017 uitsluitsel gegeven.

Het herzieningsvoorstel voor de Detacheringsrichtlijn: een fundamentele aanpak van de negatieve gevolgen van grensoverschrijdende detachering?

Op Europees niveau verschenen de laatste jaren initiatieven die een (gedeeltelijke) oplossing moesten bieden voor de negatieve gevolgen van grensoverschrijdende detachering. De laatste ontwikkeling is het voorstel om de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) te herzien. Inmiddels is een trialoog tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van start gegaan en komt de totstandkoming van een nieuwe Detacheringsrichtlijn steeds dichterbij. Deze bijdrage bespreekt in hoeverre het voorstel (het sluitstuk van) een fundamentele aanpak van de negatieve gevolgen van grensoverschrijdende detachering biedt. Er wordt aandacht besteed aan de wijzigingen die zijn voorgesteld door het Europees Parlement en de Europese Raad. Daarnaast werp ik een blik op andere onbenutte mogelijkheden in de context van het primaire Unierecht en het internationaal privaatrecht. *De tekst werd bijgewerkt t.e.m. december 2017.

Implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is een feit, maar wetgever en cao-partijen moeten flink aan de slag om invoering per 1 januari 2020 te realiseren.

Op 1 januari 2020 moet de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht worden. Veel blijft bij het oude: ambtenaren krijgen op die datum een arbeidsovereenkomst met dezelfde inhoud als hun aanstelling. Materieel verandert er niet veel. Wel moeten bestaande rechtspositieregelingen in cao’s worden omgezet. Ook op individueel niveau kan de overgang nog tot complicaties leiden.

Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907

Art. 7:616, 7:625 BW, art. 40 Fw

Inleiding

In een faillissement is het loon, op grond van art. 40 lid 2 Fw, vanaf de dag van de faillietverklaring boedelschuld. De curator kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, om daarmee te voorkomen dat een boedelschuld ter zake van loon oploopt. Over de uitbetaling van vakantiedagen bij faillissement is in het verleden al meer geprocedeerd.
In zijn arrest LISV/Wilderink q.q. (HR 3 december 1999, NJ 2000/53) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aanspraak op een uitkering in geld loon is in de zin van art. 7:616 BW en 7:625 BW. Het begrip loon in de zin van art. 40 lid 4 van de Faillissementswet wijkt, getuige ook de geschiedenis van deze wet, niet af van het begrip loon in de zin van het BW. De aanspraak op die uitkering ontstaat pas bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of het gaat om vakantieaanspraken die zijn opgebouwd vóór de dag van faillietverklaring dan wel op nadien opgebouwde aanspraken.In het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. (HR 19 april 2013, NJ 2013/291) heeft de Hoge Raad zich in algemene termen uitgelaten over het stelsel van de Faillissementswet en met name over de opzegging van duurovereenkomsten. In dat stelsel past volgens de Hoge Raad niet dat, wanneer de curator in het belang van de boedel de huur beëindigt, de schadevergoedingsverplichting die in verband met de huurbeëindiging ontstaat, een boedelschuld is op de enkele grond dat deze is ontstaan als gevolg van een rechtshandeling en dus door toedoen van de curator.Om duidelijkheid te krijgen over deze “door toedoen van”-rechtspraak van de HR in verbinding met (vakantie)aanspraken in geld van voor het faillissement, stelt de Kantonrechter Leiden bij vonnis van 1 maart 2017 in een geschil tussen een curator en het UWV prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Prejudiciële vragen aan HR

De kantonrechter heeft drieprejudiciële vragen gesteld, die ik hier samenvat. De eerste vraag valt in drie delen uiteen. De kantonrechter wijst op de arresten Koot Beheer/Tideman q.q. (HR 19 april 2013, NJ 2013/291) en LISV/Wilderink q.q. (HR 3 december 1999, NJ 2000/53 en vraagt of het arrest uit 1999 na dat van 2013 nog steeds geldt. Behoort dan een aanspraak op een uitkering in geld als loon te worden aangemerkt als loon in de zin van art. 7:616 en 7:625 BW? De vervolgvraag luidt of dat begrip loon niet afwijkt van het begrip loon in de Faillissementswet. De derde deelvraag is of de in geld uit te keren vakantieaanspraken een boedelschuld vormen, zowel indien deze betrekking heeft op vakantiedagen opgebouwd vóór de dag van de faillietverklaring als op nadien opgebouwde vakantiedagen? De tweede vraag luidt of het recht van een werknemer op een uitkering in geld ex art. 7:641 BW ten aanzien van niet-genoten vakantiedagen, opgebouwd vóór datum faillissement, als een voorwaardelijke verbintenis moet worden gezien, die, conform art. 131 Fw, geverifieerd kan worden. Zo niet, zo luidt de derde vraag, mag de curator in het belang van de boedel bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst van de werknemer verlangen om de niet-genoten vakantiedagen gedeeltelijk of in hun geheel op te nemen en geen aanspraak op uitkering in geld te maken, om het aangaan en het ontstaan van boedelschuld te voorkomen?

De Hoge Raad

De eerste prejudiciële vraag wordt in al haar onderdelen bevestigend beantwoord en de tweede en derde prejudiciële vraag worden ontkennend beantwoord.
De hierboven aangehaalde oordelen uit het arrest LISV/Wilderink q.q. komen erop neer dat (i) bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de aanspraak op uitkering in geld wegens niet-genoten vakantiedagen dient te worden aangemerkt als loon in de zin van art. 7:616 en 7:625 BW; (ii) het begrip loon in art. 40 lid 2 Fw niet afwijkt van het begrip loon in art. 7:616 en 7:625 BW; en (iii) deze aanspraak op uitkering in geld wegens niet-genoten vakantiedagen derhalve door wetsduiding een boedelschuld is, ook voor zover deze aanspraak is opgebouwd vóór de dag van faillietverklaring.
Van deze oordelen uit het arrest LISV/Wilderink q.q. is de Hoge Raad niet teruggekomen in het arrest Koot/Tideman q.q. Uit r.o. 3.7.1 van laatstgenoemd arrest volgt dat de Faillissementswet drie categorieën schulden als boedelschulden aanmerkt: schulden die door de wet als zodanig zijn aangemerkt, schulden die door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan en schulden die een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting. De onderhavige schuld behoort tot de eerste categorie. De verdere overwegingen van het arrest Koot/Tideman q.q. hebben geen betrekking op deze categorie schulden. De Hoge Raad ziet ook thans geen aanleiding om terug te komen van de oordelen uit het arrest LISV/Wilderink q.q. Die oordelen geven dus het geldende recht weer. De curator kan verder volgens de Hoge Raad niet beletten dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst jegens de boedel zijn recht uitoefent op uitbetaling van niet-genoten vakantie in geld (art. 7:641 BW in verbinding met art. 7:645 BW).

Commentaar

  1. 1. In hun tussentijdse evaluatie van de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (wet van 9 februari 2012, Stb. 2012, 65) besprak Giesen c.s.[1], vanuit het oogpunt van de rechterlijke rechtsvorming, hoe de rechter tot zijn beslissing komt om een prejudiciële vraag te stellen. Doet hij dit ambtshalve, vanuit de gedachte dat de rechter op eigen initiatief meewerkt aan versnelde rechtsvorming of ligt aan de vragen een voorstel van een van de partijen ten grondslag? Uit de 31 gestelde vragen blijkt dat in 23 gevallen het initiatief van de rechter afkomstig is en in slechts zes gevallen van (één der) partijen. Giesen c.s. vindt het interessant dat in vier van de zeven zaken waar het voorstel tot het stellen van vragen uitging van (één der) partijen, het (mede) een faillissementscurator betrof. Dat faillissementscuratoren kennelijk verlegen zitten om allerlei antwoorden in hun rechtsgebied, blijkt ook uit deze zaak. Het is evident dat de kantonrechter zich heeft laten beïnvloeden door de beide partijen: de tweede en de derde vraag aan de Hoge Raad komen geheel uit de koker van de faillissementscurator.
  1. 2. In zijn noot onder de uitspraak van de Kantonrechter Leiden in JAR 2017/78 repte Schaink van vragen “naar de bekende weg”. De P-G lijkt, in andere bewoordingen, dat ook te vinden. De P-G haalt ook de literatuur aan die is verschenen op het onderwerp en constateert dat de vraag of LISV/Wilderink geldend recht weergeeft, veelal bevestigend beantwoord wordt. Als argumenten worden gebruikt dat het arrest LISV/Wilderink niet is geschoeid op het “door toedoen van”-criterium en dat het in het arrest LISV/Wilderink gaat om de uit art. 40 Fw voortvloeiende categorie I, te weten een boedelschuld door wetsduiding. De P-G sluit zich bij die vijf dezelfde visies in de literatuur aan.

De curator had zich ook op het standpunt gesteld dat de noodzakelijke bescherming van de belangen van de faillissementscrediteuren en concurrente crediteuren ten opzichte van de “overmatige bescherming” van de groep werknemers het nodig maakte om de opgebouwde vakantiedagen niet langer als preferente boedelschuld te zien. De P-G merkt daarover op dat die afweging in dit stadium meer op de weg van de wetgever ligt dan van de rechter, temeer omdat in de literatuur er ook al voor gepleit is om art. 39 en 40 Fw helemaal te schrappen.

Ten slotte komt aan de orde of de aanspraak op vakantie, die is opgebouwd vóór de faillietverklaring, kan worden aangemerkt als een reeds bestaande vordering onder opschortende voorwaarde. Deze zou zich op het tijdstip van faillietverklaring, volgens de curator, lenen voor verificatie (ex art. 130 Fw). De P-G acht het onderscheid tussen een bestaande vordering onder opschortende voorwaarde enerzijds en een toekomstige vordering anderzijds een “heikele kwestie”, waarvoor geen eenduidig criterium is te geven. De P-G wijst evenwel op de recuperatiefunctie van vakantie (het daadwerkelijk genieten van vakantie) en op het feit dat het minimumrecht op vakantie niet kan worden afgekocht. Een aanspraak op een geldelijke vergoeding kan dan ook pas aan de orde zijn bij het einde van het dienstverband.

  1. 3. Terug naar het nut van het stellen van prejudiciële vragen. Kort samengevat zou gezegd kunnen worden dat de faillissementscurator de prejudiciële procedure gebruikte om bevestigd te krijgen dat de Hoge Raad in 2017 nog steeds zo denkt als in 1999. Een doel dat mijns inziens gerechtvaardigd is uit oogpunt van zowel rechtszekerheid als rechtsontwikkeling. Zelfs al zouden bij het OM in het kader van het kruisen-systeem[2] aan deze prejudiciële vragen niet eens drie kruisjes zijn gegeven, toch kan ik niet de zorg van de cassatieadvocaat onderschrijven die opmerkte dat, ook op initiatief van repeat-players, sommige vragen te snel aan de Hoge Raad worden voorgelegd, terwijl men in de praktijk normaliter ook wel een weg zou hebben gevonden.[3] Giesen c.s. geeft de waarschuwing dat de regeling van de prejudiciële procedure aan zijn eigen succes ten onder kan gaan omdat, mede vanwege de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de regeling, het voor bepaalde partijen zeer aantrekkelijk kan zijn om een prejudiciële vraag te stellen.[4] Maar alleen al de omstandigheid dat niet vele malen door verschillende curatoren de gestelde vragen aan de gerechtshoven en daarna aan de Hoge Raad (in een tijdrovende volledige cassatieprocedure) behoefden te worden voorgelegd, schept legitimiteit voor deze vragen. Door ook de derde vraag te beantwoorden geeft de HR gelukkig aan bereid te zijn om ook vragen te beantwoorden die voor de praktijk van belang te zijn, in plaats van zich op het formele standpunt te stellen dat voor de beslissing op de vordering beantwoording strikt genomen (op grond van art. 392 lid 1 Rv.) niet nodig was.

 

[1] I. Giesen, F.G.H. Kisten, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. De Nijs & A.L. Vytopil, De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag: BJu 2016.

[2] I. Giesen, F.G.H. Kisten, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. De Nijs & A.L. Vytopil, De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag: BJu 2016, p. 211.

[3] I. Giesen, F.G.H. Kisten, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. De Nijs & A.L. Vytopil, De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag: BJu 2016, p. 200.

[4] I. Giesen, F.G.H. Kisten, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. De Nijs & A.L. Vytopil, De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Boom Juridisch, Den Haag, 2016, p. 200.