Artikelen

In TRA worden twee typen artikelen gepubliceerd: wetenschappelijke en praktijkgerichte. Om een bepaald kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen, dienen alle artikelen te voldoen aan de volgende algemene criteria:

 • Eigen inbreng - het artikel dient een concrete vraagstelling, een analyse en een daarop aansluitende conclusie te bevatten; louter samenvatting van feiten is niet voldoende.
 • Objectiviteit - er wordt aandacht besteed aan uiteenlopende, zonodig tegengestelde, opvattingen. Persoonlijke meningen zijn als zodanig herkenbaar
 • Controleerbaarheid - de lezer wordt in staat gesteld het achterliggende materiaal te controleren; daartoe worden de gebruikte bronnen vermeld in het notenapparaat en wordt inzicht geboden in de gevolgde werkwijze.
 • Schrijfstijl - de schrijfstijl is direct en helder en het artikel is logisch en consistent van opbouw.

Redactionele richtlijnen:

 • Artikelen gaan vooraf door een korte samenvatting van maximaal 100 woorden (dus naast de inleiding). Let op: deze samenvatting moet de lezer uitnodigen het artikel te gaan lezen. Geef dus aan waarom deze bijdrage juist nu geschreven is.
 • Ten behoeve van het omslag dient de auteur de vraagstelling (in vragende vorm) separaat aan te leveren of duidelijk aan te geven in het artikel; dit wordt gebruikt ten behoeve van het omslag. Maximale omvang max. 20 woorden.
 • Kies een bondige, aansprekende titel die de lading dekt. Vermijd cliché-titels als ‘Enkele aspecten van..’, evenals het gebruik van spreekwoorden, wetsartikelen, en partijnamen/namen van arresten in de titel.
 • In de titel geen noten opnemen.
 • Onderverdeling in de tekst structureren met decimale kopjes (maximaal 3 niveaus), bijvoorbeeld 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 1.1.1, 1.1.2 etc.
 • De noten worden als voetnoot per pagina weergegeven, waarbij de titel, de voorletters, naam, functie en standplaats van de auteur(s) in de eerste voetnoot worden vermeld. Op veler verzoek is de toevoeging ‘mevr.’ geschrapt. Om toch duidelijkheid te geven over het geslacht (met name met het oog op verwijzingen in andere publicaties) is gekozen voor het toevoegen van een zin waaruit dat blijkt, bijvoorbeeld: ‘Mr. P.A. Charbon is advocaat te Amsterdam. Zij publiceert regelmatig over arbeidsongeschiktheid.’

Wetenschappelijk artikel

Dit verdiepende achtergrondartikel dient naast de algemene kwaliteitseisen tevens te voldoen aan de volgende specifieke eisen:

 • het artikel dient een onderwerp te behandelen dat enige relevantie heeft voor de jurist die werkzaam is in de rechtspraktijk, rechterlijke macht en regelgeving, en moet voldoen aan de door de VSNU (zie rapport prestatie-indicatoren) gehanteerde kwaliteitsnormen voor wetenschappelijke publicaties:
 • het artikel dient iets nieuws te bevatten, hetgeen kan bestaan uit een originele benadering van de problematiek of het bespreken van een nieuw onderwerp:
 • opvattingen in de wetenschappelijke literatuur (en alle relevante bronnen) over het onderwerp dienen zo volledig en zo compleet mogelijk te worden weergegeven en verschillende meningen dienen zorgvuldig te worden besproken:
 • de auteur staat zodanig boven de materie dat hij/zij aldus in staat is het onderwerp te plaatsen in een breder kader.

Redactionele richtlijnen:

 • De redactie geeft een maximumindicatie mee voor het notenapparaat van 10 % van de totale omvang van het artikel.
 • Noten bevatten geen inhoudelijk betoog of persoonlijke uitweidingen, maar louter een vindplaats (indicatie redactie max. 40 noten).
 • Omvang: maximaal 5000 woorden inclusief notenapparaat en samenvatting.

Praktijkgericht artikel

Dit beknopte artikel dient naast de algemene kwaliteitseisen tevens te voldoen aan de volgende specifieke eisen:

 • het gaat om een actueel onderwerp/vraagstuk waar de advocaat/rechter/bedrijfsjurist in haar adviespraktijk veelvuldig mee van doen heeft; het gaat om een vraagstuk waarmee deze professional geregeld geconfronteerd wordt;
 • er zal een beknopt onderwerp (deelonderwerp) dat terug komt in de vraagstelling worden besproken dat een beknopte uitwerking kent;
 • de auteur maakt in principe een intelligente selectie van de belangrijkste bronnen en opvattingen in de literatuur. Volledigheid en compleetheid hoeven niet nagestreefd te worden;
 • de bijdrage dient direct bruikbaar en toepasbaar te zijn voor de advocaat/rechter/bedrijfsjurist; de auteur verstrekt handvatten en tips aan deze lezer.

Redactionele richtlijnen:

 • Een praktijkgericht artikel bevat een beknopt notenapparaat (maximaal 20 noten)
 • Noten bevatten geen inhoudelijk betoog of persoonlijke uitweidingen, maar louter een vindplaats
 • Omvang: maximaal 3000 woorden inclusief notenapparaat en samenvatting.

Reactie en Naschrift

Reacties op gepubliceerde bijdragen zijn welkom. De reactie wordt voorgelegd aan de auteur van de bijdrage waarop wordt gereageerd. Deze kan een kort naschrift formuleren. Reactie en Naschrift worden bij voorkeur samen geplaatst in de rubriek Reactie.

Redactionele richtlijnen:

 • De Reactie begint met een summiere samenvatting. Deze geeft aan op welk artikel wordt gereageerd, voorzien van een noot met vindplaats, (de titel kan geen noot bevatten), en wat de reden is tot een reactie over te gaan.
 • De Reactie bestaat uit maximaal 1 niveau van kopjes.
 • De titel, voorletters, naam, functie en standplaats van de auteur worden vermeld in de eerste voetnoot.
 • Maximale omvang: 800 woorden.

De auteur van het artikel waarop gereageerd wordt, krijgt de mogelijkheid een korte reactie (Naschrift) te plaatsen.

Redactionele richtlijnen:

 • Het Naschrift wordt niet voorafgegaan door een summiere samenvatting.
 • Ondertekening geschiedt aan het einde van de bijdrage met titel, voorletters, naam, functie en standplaats.
 • Maximale omvang: 300 woorden.

Annotaties/Rubriek Actueel

Redactionele richtlijnen:

 • Het becommentariëren van rechtspraak houdt in dat de auteur zich beperkt tot bespreking van één arrest. Bij bespreking van twee of meer arresten die nauw met elkaar samenhangen, wordt aangeraden over te gaan tot het schrijven van een artikel.
 • Het volgende stramien/format met kopjes van het eerte niveau dient gevolgd te worden: a) feiten b) oordeel gerechtelijke instantie en c) commentaar. Laat – indien mogelijk - een nadere onderverdeling in kopjes van het tweede niveau achterwege.
 • Reserveer de meeste ruimte voor het commentaar; daar zit de toegevoegde waarde voor de lezer. Vermijd daarom het letterlijk overnemen van overwegingen en het herhalen van het arrest; de lezer heeft daarvoor andere bronnen tot zijn beschikking.
 • Het geniet de voorkeur om elke uitspraak afzonderlijk van commentaar te voorzien.
 • Indien in een uitzonderlijk geval twee uitspraken becommentarieerd worden, daaraan geen nummering in romeinse cijfers toekennen.
 • Houd de titel zo kort en bondig mogelijk. Dit mede in verband met de beperkte ruimte op de cover van het tijdschrift.
 • De ondertekening (auteursvermelding onder het commentaar) geschiedt met titel(s), voorletters en achternaam.
 • Indien een zaak in hoger beroep is behandeld en dientengevolge meerdere instanties is gepasseerd, gelieve de nadruk te leggen op de beoordeling en beslissing van de eindrechter die ook met de brongegevens terugkomt in de kop (zie hieronder). Geef de feiten en beoordeling van de lagere instantie(s) slechts kort weer in eigen woorden.
 • Ten aan zien van anonimiseren geldt het volgende: niet anonimiseren, tenzij daarvoor duidelijk een reden is, gelegen in de privé-omstandigheden van de werknemer.
 • De bijdrage gaat vergezeld van de instantienaam plus datum, het rol/zaaknummer, het LJN-nummer plus eventuele vindplaatsen en de wetsartikelingang. De trefwoordenmaakster is verantwoordelijk voor de toekenning van de trefwoorden. Al deze data zijn noodzakelijk ten behoeve van de doorzoekbaarheid van de informatie van de rechtspraak in een elektronische omgeving zoals cd-rom of internet.
  Voorbeeld:
  [brongegevens] HR 15 februari 2008, nr. C06/273HR,
  LJN BC 2206, RAR 2008/76, NJ 2008,111
  [wetsartikelingang] art. 7:685 BW
  [ ]= wordt niet weergegeven in folio
 • Bij de wetsartikelingang dient de wetsnaam achteraan te staan, zie in bovenstaand voorbeeld.
 • zaaknummer en/of rolnummer afkorten tot nr.
 • Maximale omvang: 1.600 woorden

Commentaar op wetgeving en beleid

Redactionele richtlijnen:

 • Het format van het commentaar op wetgeving en beleid kent de volgende kopjes op het eerste niveau: a) inhoud wet x (of beleidsnota y) en b) commentaar.
 • Vermijd – indien mogelijk - kopjes op het tweede niveau
 • Reserveer de meeste ruimte voor het commentaar, daar zit voor de lezer de toegevoegde waarde
 • De bijdrage gaat vergezeld van de volgende brongegevens: de naam/titel van het wetsvoorstel of beleidsdocument gevolgd door de brongegevens, vervolgens het trefwoord (deze kent de trefwoordenmaakster toe) en de wetsartikelingang.
  Maximale omvang: 1.600 woorden.