Aflevering 12 – verschijnt eind december

COLUMN

94. Langer werken
Mr. dr. P.H. Burger
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

95. De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad
Deel I: het arrest in context
Prof. mr. A.A.H. van Hoek
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

96. Het Wetsontwerp aanpassing Wet op de ondernemingsraden
Dr. R.H. van het Kaar
Klik hier voor de samenvatting

97. Onrechtmatig bewijs in het arbeidsrecht
Mr. K.G.F. van der Kraats
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

98. De deelgeschilprocedure bij letsel als gevolg van een arbeidsongeval
Annotatie bij Kantonrechter Breda 6 september 2012, nr. 723248 OV VERZ 12-3925, LJN BX7896
Mr. M.D. Ruizeveld

99. Bij ziekmelding op de dag dat het verzoek om een ontslagvergunning door UWV WERKbedrijf is ontvangen, kan de werknemer zich nog op het opzegverbod van art. 7:670 lid 1 BW beroepen. Dat een opzegging is gedaan in strijd met art. 7:670 lid 1 BW is relevant bij de beoordeling of de opzegging kennelijk onredelijk is.
Annotatie bij Hof Arnhem 25 september 2012, nr. 200.093.531, LJN BY1134
Mr. O. van der Kind
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

100. Adviesrecht, buitenlandclausule. De voorzieningenrechter oordeelt dat de COR in kort geding ontvankelijk is, maar acht niet aannemelijk dat het besluit ingrijpende gevolgen in Nederland zal hebben.
Annotatie bij Rechtbank Amsterdam (vzr.) 26 juli 2012, nr. 520071/KG ZA 12 872, LJN BX7163
Dr. R.H. van het Kaar

Socialezekerheidsrecht

101. Subjectief dringende reden. Tijdsverloop tussen bekend worden reden en indiening ontbindingsverzoek
Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 5 september 2012, nr. 11/3481, LJN BX6558
Mr.dr. L. van der Berg

Europees recht

102. Meeneembare Studiefinanciering - Grensarbeiders - Woonplaatsvereiste - '3 uit 6 regel'
Annotatie bij HvJ EU 14 juni 2012, nr. C-542/09 (Commissie/Nederland), LJN BW9430
Mr. A.P. van der Mei

BOEKEN

103. International Sociale Security Standards in the European Union
Prof.dr. K. Boonstra