Aflevering 1 – verschijnt eind januari

COLUMN

1. Ouder worden komt dagelijks voor
Prof. mr. B. Barentsen
Klik hier voor de complete column

VERDIEPING

2. De werkingssfeer van het BBA na het NUON-arrest van de Hoge Raad
Deel II: voorstel voor een oplossing
Prof. mr. A.A.H. van Hoek
Klik hier voor de samenvatting

PRAKTIJK

3. Vereenvoudiging van de WW: helaas nog niet eenvoudig genoeg
Mr. P.S. Fluit
Klik hier voor de samenvatting

4. 2012: het jaar van de wijziging van de AOW
Mr. A.W. Rutten
Klik hier voor de samenvatting

KRONIEK

5. Europees arbeidsrecht
Mr. dr. H.H. Voogsgeerd
Klik hier voor de samenvatting

ACTUEEL

Arbeidsrecht

6. Eens in de tien jaar honoreert Hoge Raad beroep op ontbindende voorwaarde
Annotatie bij HR 2 november 2012, nr. 11/02770, LJN BX0348
Mr. C.J. Frikkee

7. Klokkenluider. Goed werknemerschap. Dringende reden? Interne misstanden werkgever. Verplichtingen werknemer ten aanzien van cliënt werkgever uit hoofde van interne complianceregels en/of Wft-regelgeving.
Annotatie bij HR 26 oktober 2012, nr. 11/04190, LJN BW9244, NJB 2012/2254
Mr. J.N. Stamhuis
Klik hier voor de complete annotatie

Medezeggenschapsrecht

8. Geen richtlijnconforme uitleg van art. 6 Richtlijn Overgang van ondernemingen
Annotatie bij Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, 811911 UE VERZ 12-507 LH 4059, LJN BX6091; JAR 2012/67
Mr. I. Zaal

Socialezekerheidsrecht

9. Zzp'er. Herbeoordelingsoperatie. Verzoek om terug te komen op.
Annotatie bij CRvB 31 oktober 2012, nr. 12/2893 WW, LJN BY1787, NJB 2012/2323
Mr. B.J.M. de Leest

Europees recht

10. De beperkte definitie van 'worker' in de Poolse wetgeving verhindert groepen werkenden in de uitoefening van het recht op vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen. ILO-definitie van 'werkende' omvat meer dan personen die werken op basis van een arbeidsovereenkomst
Annotatie bij ILO Committee on Freedom of Association, nr. 2888 (Solidarinosc/Poolse staat)
prof. dr. K. Boonstra

BOEKEN

11. De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan
Prof. mr. A.Ph.C.M. Jaspers